CURRICULUM VITAE

• Name: Hristo
• Surname: Atanassov
• Date of birth: 29 August 1965
• Place of birth: Svilengrad, Bulgaria
• Local address: Sofia, Bulgaria
• E-mail address: cosmonomy@abv.bg
Languages – Bulgarian, Russian, English, Greek


Administrative and analytic skills and experience

Best knowledge of politics, high level of state and business management, geopolitics, diplomacy, world history and economy.


Computer skills and experience

Installing, supporting and using all Windows and Linux operational systems, all office, graphics, multimedia, internet and communication application programs, hardware assembling, building and supporting office and games computer halls, internet cafes, LAN and Wireless Networks, directing and making animation, movies, video and sound editing.

Driver license“В” & “М” from 1988.


EDUCATION

University degree - Master of Arts :

1985-1990 - History - Veliko Turnovo University – Bulgaria ;

1999-2001 - International Economic Relationship - University for National and International Economy – Bulgaria ;


JOB HISTORY

2007- 2008 Founder of science of Cosmonomy and Academy of Cosmonomy. Academic and popularization activitis . Създател на науката Космономия и на Академията по космономия. Академична и популяризаторска дейност; http://cosmonomy.free.bg/ ;

2004-2007 Founder, Investor, technical constructor, designer and executor, administrative and program manager, operator, broadcast journalist and president of television “Forum” http://forum-tv.tripod.com/ ;

2003-2007 President of Initiative Committee of Anticorruption Movement in Bulgaria
http://akd.free.bg/ ;

2000-2007 Owner and governor of company “Karayodis International Consult” Ltd. , working in sphere of information technologies, particularly in hardware assembling, building and supporting computer halls, internet cafes, LAN and Wireless Networks, Internet providing, computer training,  graphic design, web design , video design, etc http://www.karayodis.com/ ;

1999-2000 Guard in municipality security company “Egida – Sofia”, Bulgaria;

1998-1999 Publisher and editor-in-chief of newspaper “Euro bridge”;

1997-1999 President of NGO “Centre for European Contacts”;

1997-1998 Head expert in direction “NATO” in directorate “Euro-atlantics integration and Policy of security” of Ministry of Defense of the Republic of Bulgaria;

1995-1997 chief of division for United Kingdom and North Europe in directorate “International Cooperation” of Ministry of Defense of the Republic of Bulgaria;

1991-1994 Member of Parliament of the Republic of Bulgaria
-secretary of Parliament of the Republic of Bulgaria;
-member of Parliamentary committee of National Security;,
-member of Parliamentary committee of labor and social insurance.

1990-1995 Founder and leader of People-Liberal Party "Stephan Stambolov";

1990-1991 Teacher in high school;
БИОГРАФИЯ

• Име: Христо
• Фамилия: Атанасов
• Дата на раждане: 29 Август 1965
• Място на раждане: Свиленград, България
• Местожителство:София, България
• E-mail адрес: cosmonomy@abv.bg
Езици – Български, Руски, Английдси, Гръцки


Административни и аналитични умения и опит  –

Добро познаване на политиката, високото ниво на държавното и стопанско управление, геополитиката, дипломацията, световната история и икономика.


Компютърни умения и опит –

Инсталиране, поддръжка и използване на всички Уиндоус и Линукс операционни системи, всички офис, графични, мултимедийни, интернет и комуникационни приложения, хардуерно асебмлиране, изграждане и поддръжка на офисни и игрални компютърни зали, интернет кафета, локални и безжични мрежи, режисиране и направа на графики, анимации, филми, видео и звуко обработка.


Шофьорска книжка – категарии “В” & “М” от 1988.


ОБРАЗОВАНИЕ

Образователна степен - Магистър :

1985-1990 - История - Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий - Велико Търново ;

1999-2001 - Международни икономически отношения - Университет за национално и световно стопанство –София ;


ТРУДОВА ИСТОРИЯ

2007- 2008 Създател на науката Космономия и на Академията по космономия. Академична и популяризаторска дейност; http://cosmonomy.free.bg/ ;


2004-2007 Създател, инвеститор, технически конструктор и изпълнител, административен и програмен управител, оператор, телевизионен журналист и директор на телевизия "Форум"  http://forum-tv.tripod.com/ ;

2003-2007 Председател на инициативния комитет за създаване на Антикорупционно движение в Българияhttp://akd.free.bg/ ;

2000-2007 Собственик и управител на "Карайодис интернешънъл консулт" ЕООД, работеща в сферата на информационните технолотии и в частност в хардуерното асемблиране, изграждане и поддържане на компютърни зали, интернет кафета, локални и безжични мрежи, интернет доставки, компютърно обучение, графичен и уеб и видео дизайн и т.н. http://www.karayodis.com/ ;

1999-2000 Охранител в общинска охранителна фирма "Егида-София";

1998-1999 Издател и главен редактор на вестник "Евромост";

1997-1999 Президент на СНСЦ "Център за европейски контакти";

1997-1998 Главен експерт в направление "НАТО" в дирекция "Евроатлантическа интеграция и политика на сигурност" в Министерството на отбраната;

1995-1997 Референт за Великобритания и Северна Европа в управление "Международно сътрудничество" в Министерството на отбраната;

1991-1994 Народен представител
- секретар на парламента;
- член на парламентарната Комисия по национална сигурност;
- член на парламентарната Комисия по труда и социалното осигуряване.

1990-1995 Възстановител и лидер на Народнолибералната партия "Стефан Стамболов";

1990-1991 Учител;
АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMY


АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMY