Космономия, от гръцки (cosmonomia, (cosmos) ред + (nomos) закон) е наука за законите на вселената в нейната всеобхватност, човешкото място в нея и поведение съобразно законите на вселената.

Думата космономия е използвана за пръв път в това и разбиране на наука от Христо Атанасов. С нея той назовава своята теория за устройството и законите на вселената.

Христо Атанасов поставя основата на космономическата теория. Той създава и своя частна Академия по космономия в София - България.
Cosmonomy, from the Greek:  (cosmonomia,  (cosmos) order + (nomos) law ) is the science about principles of the Universe in its totality, and by extension, humanity's place in it, and human behavior according principles of the Universe.

The word cosmonomy first used, like that acceptation of science, by Hristo Atanassov.  He expresses with this word his theory about the structure and the principles of the Universe.

Hristo Atanassov is the author of the fundament of Cosmonomic theory. He found his private Academy of Cosmonomy in Sofia - Bulgaria.

АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMYМатериалите от сайта и блога към него, теорията на Христо Атанасов и разработките на Академията по Космономия, са свободни за препечатване, използване и доразвиване при задължително позоваване на източника.
Copyright © 2007-2008 Academy of Cosmonomy

АКАДЕМИЯ ПО КОСМОНОМИЯ
ACADEMY OF COSMONOMY